bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Lagomandra Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Lagomandra Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Лагомандра

Промоции в Lagomandra Hotel & Spa, Лагомандра

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2020 - 10.08.2020 , за резервации, направени преди 31.12.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Хотел Lagomandra Hotel & Spa е част от Lagomandra Resort, в който влиза още и Lagomandra Beach и който се разполага на известния плаж Лагомандра по протежение на ръкава Ситония, полуостров Халкидики. Хотелът е реновиран през 2008 г. и е идеален за спокойна семейна почивка, предлагайки добро съотношение цена – качество. Състои се от 120 просторни и светли стаи, разпределени в няколко сгради с по 2 или 3 етажа, които на свой ред са построени на две нива върху горист хълм. Самият плаж е на стотина метра и до него се стига по нарочно построен за целта надлез.

Местоположение на Lagomandra Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Lagomandra Hotel & Spa е разположен зад хотел Lagomandra Beach - малко по-навътре в брега и на по-високо на ръкава Ситония, полуостров Халкидики. Разстоянието до живописното селище Неос Мармарас е 7 км и по два пъти на ден има автобус до там, чиято спирка е на около 50 м от хотела. До Солун е 120 км.

Адрес: Лагомандра, Гърция

Удобства в Lagomandra Hotel & Spa

В сърцето на комплекса има басейн, чиито околности, в комбинация с лятната музика и шезлонгите с чадъри, създават приятна обстановка.

За любителите на технологиите има безплатен достъп до Wi-Fi и интернет връзка във всички части на хотела, както и два интернет къта, единият от които е безплатен, а другият предлага голяма гама от електронни игри срещу допълнително заплащане.

За клиентите, обичащи разкрасяващите процедури по време на ваканциите си, СПА центърът и Салонът за красота са специално за тази цел. Налице са и мини маркет и магазин за подаръци –"Аgora". Хотелът разполага с частен паркинг.

Хранене, ресторанти и барове в Lagomandra Hotel & Spa

Lagomandra Hotel & Spa и Lagomandra Beach ползват общо два ресторанта и традиционна таверна. В ресторант "Elia" ежедневно се сервира американска закуска, а за вечеря има бюфет, подготвен от опитни готвачи с ястия от Гърция и останалата част от Европа. В таверната на плажа ще изпитате по-традиционно усещане за гостоприемство в гръцка обстановка. Там освен вкусни ястия се сервират гръцки напитки като узо, ципуро и вино със съответните мезета. Тук често се провеждат социални събития или гръцки вечери за ваше забавление. Можете да посещавате и "Votsalo"- ресторанта на Lagomandra Beach.

Почивка и забавления в Lagomandra Hotel & Spa

В СПА центъра на Lagomandra Hotel & Spa можете да се насладите на пълна гама процедури по време на престоя си. Фитнес и сауна са на ваше разположение безплатно. Също така можете да се поглезите с масаж в уютни и просторни помещения. Предлагат се и терапии за лице и тяло, необходими на организма след многочасово излагане на слънце.

За физически упражнения и спортни развлечения хотелът предоставя възможности като пинг-понг, баскетбол, волейбол, билярд и др., безплатно ползване на фитнес, сауна, масаж (срещу заплащане). Lagomandra Hotel & Spa също така си сътрудничи със специалисти по морски спортове, които са само на 500 метра от хотела.

За децата

Хотел Lagomandra Hotel and Spa се е погрижил и за малките гости, като освен специално декориран детски басейн, където те могат да се забавляват под наблюдението на спасител, хотелът предлага и детски клуб за деца на възраст 4-10.

Плаж

Lagomandra Hotel & Spa и Lagomandra Beach ползват общ плаж - Лагомандра. Плажът на Лагомандра се намира между Неос Мармарас и Никити. В непосредствена близост до плажа има борова гора, която предлага прохлада и природна красота. Плажът е разделен на две части от малък нос. Северната част на плажа е по-организирана, с чадъри и шезлонги за посетителите и бар на плажа, където можете да се охладите по време на плажуване. В южната част е идеалното място да се насладите на морски спортове. Целият плаж е покрит с фин пясък и водите му са кристални. Чадъри и шезлонги на плажа - срещу заплащане. Плажни кърпи - срещу депозит на рецепция на хотел Lagomandra Beach.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 01.05.2020 - 10.08.2020 , за резервации, направени преди 31.12.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Ранни записвания от 30.10 до 31.12.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Double room for sgl
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 106лв 144лв 202лв 279лв 279лв 202лв 144лв 106лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
106лв 144лв 202лв 279лв 279лв 202лв 144лв 106лв
Double room for sgl
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 153лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 153лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
153лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 153лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 135лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 135лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
135лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 135лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
135лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 135лв
3 възрастни 169лв 241лв 313лв 407лв 407лв 313лв 241лв 169лв
Двойна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 229лв 288лв 344лв 421лв 421лв 344лв 288лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
229лв 288лв 344лв 421лв 421лв 344лв 288лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
259лв 317лв 373лв 450лв 450лв 373лв 317лв 259лв
3 възрастни 313лв 382лв 454лв 551лв 551лв 454лв 382лв 313лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 153лв 211лв 288лв 376лв 376лв 288лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
153лв 211лв 288лв 376лв 376лв 288лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
153лв 211лв 288лв 376лв 376лв 288лв 211лв 153лв
3 възрастни 191лв 263лв 360лв 470лв 470лв 360лв 263лв 191лв
Двойна делукс
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 250лв 306лв 382лв 472лв 472лв 382лв 306лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
250лв 306лв 382лв 472лв 472лв 382лв 306лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
279лв 335лв 412лв 499лв 499лв 412лв 335лв 279лв
3 възрастни 335лв 407лв 504лв 612лв 612лв 504лв 407лв 335лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
3 възрастни 191лв 250лв 364лв 421лв 421лв 364лв 250лв 191лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
191лв 250лв 364лв 421лв 421лв 364лв 250лв 191лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
191лв 250лв 364лв 421лв 421лв 364лв 250лв 191лв
4 възрастни 229лв 288лв 403лв 459лв 459лв 403лв 288лв 229лв
Малък апартамент
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 250лв 306лв 421лв 479лв 479лв 421лв 306лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
250лв 306лв 421лв 479лв 479лв 421лв 306лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
279лв 335лв 450лв 508лв 508лв 450лв 335лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
279лв 335лв 450лв 508лв 508лв 450лв 335лв 279лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
306лв 364лв 479лв 535лв 535лв 479лв 364лв 306лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
250лв 306лв 421лв 479лв 479лв 421лв 306лв 250лв
3 възрастни 335лв 394лв 508лв 565лв 565лв 508лв 394лв 335лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
364лв 421лв 535лв 594лв 594лв 535лв 421лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
335лв 394лв 508лв 565лв 565лв 508лв 394лв 335лв
4 възрастни 421лв 479лв 594лв 650лв 650лв 594лв 479лв 421лв
Мезонет
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
202лв 279лв 394лв 488лв 488лв 394лв 279лв 202лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
3 възрастни 211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
4 възрастни 250лв 326лв 441лв 535лв 535лв 441лв 326лв 250лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
250лв 326лв 441лв 535лв 535лв 441лв 326лв 250лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
250лв 326лв 441лв 535лв 535лв 441лв 326лв 250лв
Мезонет
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
297лв 373лв 488лв 585лв 585лв 488лв 373лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
297лв 373лв 488лв 585лв 585лв 488лв 373лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
326лв 403лв 517лв 612лв 612лв 517лв 403лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
326лв 403лв 517лв 612лв 612лв 517лв 403лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
297лв 373лв 488лв 585лв 585лв 488лв 373лв 297лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
382лв 459лв 574лв 670лв 670лв 574лв 459лв 382лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
3 възрастни 355лв 432лв 547лв 641лв 641лв 547лв 432лв 355лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
382лв 459лв 574лв 670лв 670лв 574лв 459лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 432лв 547лв 641лв 641лв 547лв 432лв 355лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
382лв 459лв 574лв 670лв 670лв 574лв 459лв 382лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
412лв 488лв 603лв 699лв 699лв 603лв 488лв 412лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
355лв 432лв 547лв 641лв 641лв 547лв 432лв 355лв
4 възрастни 441лв 517лв 632лв 726лв 726лв 632лв 517лв 441лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
441лв 517лв 632лв 726лв 726лв 632лв 517лв 441лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
470лв 547лв 661лв 756лв 756лв 661лв 547лв 470лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
3 възрастни 229лв 306лв 421лв 594лв 594лв 421лв 306лв 229лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
229лв 306лв 421лв 594лв 594лв 421лв 306лв 229лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
229лв 306лв 421лв 594лв 594лв 421лв 306лв 229лв
Апартамент
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 288лв 364лв 479лв 650лв 650лв 479лв 364лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
288лв 364лв 479лв 650лв 650лв 479лв 364лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
317лв 394лв 508лв 679лв 679лв 508лв 394лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
317лв 394лв 508лв 679лв 679лв 508лв 394лв 317лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
344лв 421лв 535лв 708лв 708лв 535лв 421лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
288лв 364лв 479лв 650лв 650лв 479лв 364лв 288лв
3 възрастни 373лв 450лв 565лв 738лв 738лв 565лв 450лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
403лв 479лв 594лв 765лв 765лв 594лв 479лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
373лв 450лв 565лв 738лв 738лв 565лв 450лв 373лв

Редовна цена

Double room for sgl
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 124лв 169лв 236лв 326лв 236лв 169лв 124лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
124лв 169лв 236лв 326лв 236лв 169лв 124лв
Double room for sgl
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 180лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 180лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
180лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 180лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 157лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
157лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
157лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 157лв
3 възрастни 198лв 281лв 367лв 479лв 367лв 281лв 198лв
Двойна стая супериор
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 270лв 337лв 405лв 495лв 405лв 337лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
270лв 337лв 405лв 495лв 405лв 337лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
304лв 371лв 439лв 529лв 439лв 371лв 304лв
3 възрастни 367лв 450лв 535лв 648лв 535лв 450лв 367лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 180лв 247лв 337лв 441лв 337лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
180лв 247лв 337лв 441лв 337лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
180лв 247лв 337лв 441лв 337лв 247лв 180лв
3 възрастни 225лв 310лв 423лв 551лв 423лв 310лв 225лв
Двойна делукс
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 292лв 360лв 450лв 553лв 450лв 360лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв 360лв 450лв 553лв 450лв 360лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
326лв 394лв 484лв 587лв 484лв 394лв 326лв
3 възрастни 394лв 479лв 592лв 720лв 592лв 479лв 394лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
3 възрастни 225лв 292лв 427лв 495лв 427лв 292лв 225лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
225лв 292лв 427лв 495лв 427лв 292лв 225лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
225лв 292лв 427лв 495лв 427лв 292лв 225лв
4 възрастни 270лв 337лв 472лв 540лв 472лв 337лв 270лв
Малък апартамент
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 292лв 360лв 495лв 562лв 495лв 360лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв 360лв 495лв 562лв 495лв 360лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
326лв 394лв 529лв 596лв 529лв 394лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
326лв 394лв 529лв 596лв 529лв 394лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
360лв 427лв 562лв 630лв 562лв 427лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
292лв 360лв 495лв 562лв 495лв 360лв 292лв
3 възрастни 394лв 461лв 596лв 664лв 596лв 461лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
427лв 495лв 630лв 697лв 630лв 495лв 427лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
394лв 461лв 596лв 664лв 596лв 461лв 394лв
4 възрастни 495лв 562лв 697лв 765лв 697лв 562лв 495лв
Мезонет
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
236лв 326лв 461лв 574лв 461лв 326лв 236лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
3 възрастни 247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
4 възрастни 292лв 382лв 517лв 630лв 517лв 382лв 292лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв 382лв 517лв 630лв 517лв 382лв 292лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
292лв 382лв 517лв 630лв 517лв 382лв 292лв
Мезонет
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
349лв 439лв 574лв 686лв 574лв 439лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
349лв 439лв 574лв 686лв 574лв 439лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
382лв 472лв 607лв 720лв 607лв 472лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
382лв 472лв 607лв 720лв 607лв 472лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
349лв 439лв 574лв 686лв 574лв 439лв 349лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
450лв 540лв 675лв 787лв 675лв 540лв 450лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
3 възрастни 416лв 506лв 641лв 753лв 641лв 506лв 416лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
450лв 540лв 675лв 787лв 675лв 540лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
416лв 506лв 641лв 753лв 641лв 506лв 416лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
450лв 540лв 675лв 787лв 675лв 540лв 450лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
484лв 574лв 708лв 821лв 708лв 574лв 484лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
416лв 506лв 641лв 753лв 641лв 506лв 416лв
4 възрастни 517лв 607лв 742лв 855лв 742лв 607лв 517лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
517лв 607лв 742лв 855лв 742лв 607лв 517лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
551лв 641лв 776лв 888лв 776лв 641лв 551лв
Апартамент
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
3 възрастни 270лв 360лв 495лв 697лв 495лв 360лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
270лв 360лв 495лв 697лв 495лв 360лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
270лв 360лв 495лв 697лв 495лв 360лв 270лв
Апартамент
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 337лв 427лв 562лв 765лв 562лв 427лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв 427лв 562лв 765лв 562лв 427лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
371лв 461лв 596лв 798лв 596лв 461лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
371лв 461лв 596лв 798лв 596лв 461лв 371лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
405лв 495лв 630лв 832лв 630лв 495лв 405лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
337лв 427лв 562лв 765лв 562лв 427лв 337лв
3 възрастни 439лв 529лв 664лв 866лв 664лв 529лв 439лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
472лв 562лв 697лв 900лв 697лв 562лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
439лв 529лв 664лв 866лв 664лв 529лв 439лв