bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Lagomandra Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Lagomandra Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Лагомандра

Промоции в Lagomandra Hotel & Spa, Лагомандра

Намаление за ранни записвания - 47% за настаняване в периода 01.05.2020 - 20.05.2020 , за резервации, направени преди 31.12.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 31% за настаняване в периода 21.05.2020 - 11.06.2020 , за резервации, направени преди 31.12.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Хотел Lagomandra Hotel & Spa е част от Lagomandra Resort, в който влиза още и Lagomandra Beach и който се разполага на известния плаж Лагомандра по протежение на ръкава Ситония, полуостров Халкидики. Хотелът е реновиран през 2008 г. и е идеален за спокойна семейна почивка, предлагайки добро съотношение цена – качество. Състои се от 120 просторни и светли стаи, разпределени в няколко сгради с по 2 или 3 етажа, които на свой ред са построени на две нива върху горист хълм. Самият плаж е на стотина метра и до него се стига по нарочно построен за целта надлез.

Местоположение на Lagomandra Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Lagomandra Hotel & Spa е разположен зад хотел Lagomandra Beach - малко по-навътре в брега и на по-високо на ръкава Ситония, полуостров Халкидики. Разстоянието до живописното селище Неос Мармарас е 7 км и по два пъти на ден има автобус до там, чиято спирка е на около 50 м от хотела. До Солун е 120 км.

Адрес: Лагомандра, Гърция

Удобства в Lagomandra Hotel & Spa

В сърцето на комплекса има басейн, чиито околности, в комбинация с лятната музика и шезлонгите с чадъри, създават приятна обстановка.

За любителите на технологиите има безплатен достъп до Wi-Fi и интернет връзка във всички части на хотела, както и два интернет къта, единият от които е безплатен, а другият предлага голяма гама от електронни игри срещу допълнително заплащане.

За клиентите, обичащи разкрасяващите процедури по време на ваканциите си, СПА центърът и Салонът за красота са специално за тази цел. Налице са и мини маркет и магазин за подаръци –"Аgora". Хотелът разполага с частен паркинг.

Хранене, ресторанти и барове в Lagomandra Hotel & Spa

Lagomandra Hotel & Spa и Lagomandra Beach ползват общо два ресторанта и традиционна таверна. В ресторант "Elia" ежедневно се сервира американска закуска, а за вечеря има бюфет, подготвен от опитни готвачи с ястия от Гърция и останалата част от Европа. В таверната на плажа ще изпитате по-традиционно усещане за гостоприемство в гръцка обстановка. Там освен вкусни ястия се сервират гръцки напитки като узо, ципуро и вино със съответните мезета. Тук често се провеждат социални събития или гръцки вечери за ваше забавление. Можете да посещавате и "Votsalo"- ресторанта на Lagomandra Beach.

Почивка и забавления в Lagomandra Hotel & Spa

В СПА центъра на Lagomandra Hotel & Spa можете да се насладите на пълна гама процедури по време на престоя си. Фитнес и сауна са на ваше разположение безплатно. Също така можете да се поглезите с масаж в уютни и просторни помещения. Предлагат се и терапии за лице и тяло, необходими на организма след многочасово излагане на слънце.

За физически упражнения и спортни развлечения хотелът предоставя възможности като пинг-понг, баскетбол, волейбол, билярд и др., безплатно ползване на фитнес, сауна, масаж (срещу заплащане). Lagomandra Hotel & Spa също така си сътрудничи със специалисти по морски спортове, които са само на 500 метра от хотела.

За децата

Хотел Lagomandra Hotel and Spa се е погрижил и за малките гости, като освен специално декориран детски басейн, където те могат да се забавляват под наблюдението на спасител, хотелът предлага и детски клуб за деца на възраст 4-10.

Плаж

Lagomandra Hotel & Spa и Lagomandra Beach ползват общ плаж - Лагомандра. Плажът на Лагомандра се намира между Неос Мармарас и Никити. В непосредствена близост до плажа има борова гора, която предлага прохлада и природна красота. Плажът е разделен на две части от малък нос. Северната част на плажа е по-организирана, с чадъри и шезлонги за посетителите и бар на плажа, където можете да се охладите по време на плажуване. В южната част е идеалното място да се насладите на морски спортове. Целият плаж е покрит с фин пясък и водите му са кристални. Чадъри и шезлонги на плажа - срещу заплащане. Плажни кърпи - срещу депозит на рецепция на хотел Lagomandra Beach.

Намаление за ранни записвания - 47% за настаняване в периода 01.05.2020 - 20.05.2020 , за резервации, направени преди 31.12.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 31% за настаняване в периода 21.05.2020 - 11.06.2020 , за резервации, направени преди 31.12.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление от дата 23.08.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 171лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
171лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
171лв
3 възрастни 214лв
Двойна делукс
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 274лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
306лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв
3 възрастни 371лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 166лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
166лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
166лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
166лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
166лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
166лв
3 възрастни 209лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
209лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
209лв
4 възрастни 250лв
Малък апартамент
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 272лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
301лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
272лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
301лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
333лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
272лв
3 възрастни 364лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
396лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв
4 възрастни 459лв
Мезонет
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 193лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
193лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
193лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
193лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
193лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
193лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
193лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
193лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
193лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
193лв
3 възрастни 234лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
234лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
234лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
234лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
234лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
234лв
4 възрастни 274лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
274лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
274лв
Мезонет
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 297лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
358лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
358лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
297лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
328лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
389лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
297лв
3 възрастни 389лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
421лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
389лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
421лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
452лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
389лв
4 възрастни 484лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
484лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
515лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
214лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
214лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
214лв
3 възрастни 254лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
254лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
254лв
Апартамент
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 317лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
317лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
349лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
380лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
317лв
3 възрастни 412лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
441лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
412лв

Редовна цена

Double room for sgl
Закуска и вечеря
1 възрастен
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
Double room for sgl
All inclusive
1 възрастен
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3 възрастни
Двойна стая супериор
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3 възрастни
Двойна делукс
Закуска и вечеря
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3 възрастни
Двойна делукс
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3 възрастни
Малък апартамент
Закуска и вечеря
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
4 възрастни
Малък апартамент
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
4 възрастни
Мезонет
Закуска и вечеря
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
Мезонет
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
Апартамент
Закуска и вечеря
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
Апартамент
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.

Редовна цена

Double room for sgl
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
1 възрастен 133лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
133лв
Double room for sgl
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
1 възрастен 193лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
193лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 162лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
162лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
162лв
3 възрастни 202лв
Двойна стая супериор
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 279лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
315лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
279лв
3 възрастни 378лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 196лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
196лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
196лв
3 възрастни 243лв
Двойна делукс
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 313лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
313лв
3 възрастни 421лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 189лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
189лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
189лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
189лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
189лв
3 възрастни 236лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
236лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
236лв
4 възрастни 283лв
Малък апартамент
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 308лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
344лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
308лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
344лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
378лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
308лв
3 възрастни 414лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
450лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
414лв
4 възрастни 520лв
Мезонет
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 218лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
218лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
218лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
218лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
218лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
254лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
218лв
3 възрастни 265лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
265лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
265лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
265лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
265лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
265лв
4 възрастни 313лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
313лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
313лв
Мезонет
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 337лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
371лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
371лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
407лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
407лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
337лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
371лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
479лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
337лв
3 възрастни 443лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
479лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
443лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
479лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
513лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
443лв
4 възрастни 549лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
549лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
585лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 243лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
243лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
243лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
243лв
3 възрастни 290лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
290лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв
Апартамент
All inclusive
01.10.
2019 - 26.10.
2019
2 възрастни 360лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
396лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
396лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
432лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
360лв
3 възрастни 466лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
502лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
466лв

Ранни записвания от 06.07 до 31.12.2019

Double room for sgl
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 106лв 144лв 202лв 279лв 279лв 202лв 144лв 106лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
106лв 144лв 202лв 279лв 279лв 202лв 144лв 106лв
Double room for sgl
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 153лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 153лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
153лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 153лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 135лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 135лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
135лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 135лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
135лв 191лв 250лв 326лв 326лв 250лв 191лв 135лв
3 възрастни 169лв 241лв 313лв 407лв 407лв 313лв 241лв 169лв
Двойна стая супериор
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 229лв 288лв 344лв 421лв 421лв 344лв 288лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
259лв 317лв 373лв 450лв 450лв 373лв 317лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
229лв 288лв 344лв 421лв 421лв 344лв 288лв 229лв
3 възрастни 313лв 382лв 454лв 551лв 551лв 454лв 382лв 313лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 153лв 211лв 288лв 376лв 376лв 288лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
153лв 211лв 288лв 376лв 376лв 288лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
153лв 211лв 288лв 376лв 376лв 288лв 211лв 153лв
3 възрастни 191лв 263лв 360лв 470лв 470лв 360лв 263лв 191лв
Двойна делукс
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 250лв 306лв 382лв 472лв 472лв 382лв 306лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
279лв 335лв 412лв 499лв 499лв 412лв 335лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
250лв 306лв 382лв 472лв 472лв 382лв 306лв 250лв
3 възрастни 335лв 407лв 504лв 612лв 612лв 504лв 407лв 335лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
153лв 211лв 326лв 382лв 382лв 326лв 211лв 153лв
3 възрастни 191лв 250лв 364лв 421лв 421лв 364лв 250лв 191лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
191лв 250лв 364лв 421лв 421лв 364лв 250лв 191лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
191лв 250лв 364лв 421лв 421лв 364лв 250лв 191лв
4 възрастни 229лв 288лв 403лв 459лв 459лв 403лв 288лв 229лв
Малък апартамент
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 250лв 306лв 421лв 479лв 479лв 421лв 306лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
279лв 335лв 450лв 508лв 508лв 450лв 335лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
250лв 306лв 421лв 479лв 479лв 421лв 306лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
279лв 335лв 450лв 508лв 508лв 450лв 335лв 279лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
306лв 364лв 479лв 535лв 535лв 479лв 364лв 306лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
250лв 306лв 421лв 479лв 479лв 421лв 306лв 250лв
3 възрастни 335лв 394лв 508лв 565лв 565лв 508лв 394лв 335лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
364лв 421лв 535лв 594лв 594лв 535лв 421лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
335лв 394лв 508лв 565лв 565лв 508лв 394лв 335лв
4 възрастни 421лв 479лв 594лв 650лв 650лв 594лв 479лв 421лв
Мезонет
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
202лв 279лв 394лв 488лв 488лв 394лв 279лв 202лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
173лв 250лв 364лв 459лв 459лв 364лв 250лв 173лв
3 възрастни 211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
211лв 288лв 403лв 497лв 497лв 403лв 288лв 211лв
4 възрастни 250лв 326лв 441лв 535лв 535лв 441лв 326лв 250лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
250лв 326лв 441лв 535лв 535лв 441лв 326лв 250лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
250лв 326лв 441лв 535лв 535лв 441лв 326лв 250лв
Мезонет
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
297лв 373лв 488лв 585лв 585лв 488лв 373лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
297лв 373лв 488лв 585лв 585лв 488лв 373лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
326лв 403лв 517лв 612лв 612лв 517лв 403лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
326лв 403лв 517лв 612лв 612лв 517лв 403лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
297лв 373лв 488лв 585лв 585лв 488лв 373лв 297лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
382лв 459лв 574лв 670лв 670лв 574лв 459лв 382лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
268лв 344лв 459лв 556лв 556лв 459лв 344лв 268лв
3 възрастни 355лв 432лв 547лв 641лв 641лв 547лв 432лв 355лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
382лв 459лв 574лв 670лв 670лв 574лв 459лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
355лв 432лв 547лв 641лв 641лв 547лв 432лв 355лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
382лв 459лв 574лв 670лв 670лв 574лв 459лв 382лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
412лв 488лв 603лв 699лв 699лв 603лв 488лв 412лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
355лв 432лв 547лв 641лв 641лв 547лв 432лв 355лв
4 възрастни 441лв 517лв 632лв 726лв 726лв 632лв 517лв 441лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
441лв 517лв 632лв 726лв 726лв 632лв 517лв 441лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
470лв 547лв 661лв 756лв 756лв 661лв 547лв 470лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
191лв 268лв 382лв 556лв 556лв 382лв 268лв 191лв
3 възрастни 229лв 306лв 421лв 594лв 594лв 421лв 306лв 229лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
229лв 306лв 421лв 594лв 594лв 421лв 306лв 229лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
229лв 306лв 421лв 594лв 594лв 421лв 306лв 229лв
Апартамент
All inclusive
01.05.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 10.08.
2020
25.08.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 288лв 364лв 479лв 650лв 650лв 479лв 364лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
317лв 394лв 508лв 679лв 679лв 508лв 394лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
288лв 364лв 479лв 650лв 650лв 479лв 364лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
317лв 394лв 508лв 679лв 679лв 508лв 394лв 317лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
344лв 421лв 535лв 708лв 708лв 535лв 421лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
288лв 364лв 479лв 650лв 650лв 479лв 364лв 288лв
3 възрастни 373лв 450лв 565лв 738лв 738лв 565лв 450лв 373лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
403лв 479лв 594лв 765лв 765лв 594лв 479лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
373лв 450лв 565лв 738лв 738лв 565лв 450лв 373лв

Редовна цена

Double room for sgl
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 124лв 169лв 236лв 326лв 236лв 169лв 124лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
124лв 169лв 236лв 326лв 236лв 169лв 124лв
Double room for sgl
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
1 възрастен 180лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 180лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
180лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 180лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 157лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
157лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
157лв 225лв 292лв 382лв 292лв 225лв 157лв
3 възрастни 198лв 281лв 367лв 479лв 367лв 281лв 198лв
Двойна стая супериор
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 270лв 337лв 405лв 495лв 405лв 337лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
304лв 371лв 439лв 529лв 439лв 371лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
270лв 337лв 405лв 495лв 405лв 337лв 270лв
3 възрастни 367лв 450лв 535лв 648лв 535лв 450лв 367лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 180лв 247лв 337лв 441лв 337лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
180лв 247лв 337лв 441лв 337лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
180лв 247лв 337лв 441лв 337лв 247лв 180лв
3 възрастни 225лв 310лв 423лв 551лв 423лв 310лв 225лв
Двойна делукс
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 292лв 360лв 450лв 553лв 450лв 360лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
326лв 394лв 484лв 587лв 484лв 394лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв 360лв 450лв 553лв 450лв 360лв 292лв
3 възрастни 394лв 479лв 592лв 720лв 592лв 479лв 394лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
180лв 247лв 382лв 450лв 382лв 247лв 180лв
3 възрастни 225лв 292лв 427лв 495лв 427лв 292лв 225лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
225лв 292лв 427лв 495лв 427лв 292лв 225лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
225лв 292лв 427лв 495лв 427лв 292лв 225лв
4 възрастни 270лв 337лв 472лв 540лв 472лв 337лв 270лв
Малък апартамент
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 292лв 360лв 495лв 562лв 495лв 360лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
326лв 394лв 529лв 596лв 529лв 394лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв 360лв 495лв 562лв 495лв 360лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
326лв 394лв 529лв 596лв 529лв 394лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
360лв 427лв 562лв 630лв 562лв 427лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
292лв 360лв 495лв 562лв 495лв 360лв 292лв
3 възрастни 394лв 461лв 596лв 664лв 596лв 461лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
427лв 495лв 630лв 697лв 630лв 495лв 427лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
394лв 461лв 596лв 664лв 596лв 461лв 394лв
4 възрастни 495лв 562лв 697лв 765лв 697лв 562лв 495лв
Мезонет
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
236лв 326лв 461лв 574лв 461лв 326лв 236лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
202лв 292лв 427лв 540лв 427лв 292лв 202лв
3 възрастни 247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
247лв 337лв 472лв 585лв 472лв 337лв 247лв
4 възрастни 292лв 382лв 517лв 630лв 517лв 382лв 292лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв 382лв 517лв 630лв 517лв 382лв 292лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
292лв 382лв 517лв 630лв 517лв 382лв 292лв
Мезонет
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
349лв 439лв 574лв 686лв 574лв 439лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
349лв 439лв 574лв 686лв 574лв 439лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-14 г.
382лв 472лв 607лв 720лв 607лв 472лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
382лв 472лв 607лв 720лв 607лв 472лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
349лв 439лв 574лв 686лв 574лв 439лв 349лв
2 възрастни,
3 деца 2-14 г.
450лв 540лв 675лв 787лв 675лв 540лв 450лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
315лв 405лв 540лв 652лв 540лв 405лв 315лв
3 възрастни 416лв 506лв 641лв 753лв 641лв 506лв 416лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
450лв 540лв 675лв 787лв 675лв 540лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
416лв 506лв 641лв 753лв 641лв 506лв 416лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
450лв 540лв 675лв 787лв 675лв 540лв 450лв
3 възрастни,
2 деца 2-14 г.
484лв 574лв 708лв 821лв 708лв 574лв 484лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
416лв 506лв 641лв 753лв 641лв 506лв 416лв
4 възрастни 517лв 607лв 742лв 855лв 742лв 607лв 517лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
517лв 607лв 742лв 855лв 742лв 607лв 517лв
4 възрастни,
1 дете 2-14 г.
551лв 641лв 776лв 888лв 776лв 641лв 551лв
Апартамент
Закуска и вечеря
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
225лв 315лв 450лв 652лв 450лв 315лв 225лв
3 възрастни 270лв 360лв 495лв 697лв 495лв 360лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
270лв 360лв 495лв 697лв 495лв 360лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
270лв 360лв 495лв 697лв 495лв 360лв 270лв
Апартамент
All inclusive
28.04.
2020 - 20.05.
2020
21.05.
2020 - 11.06.
2020
12.06.
2020 - 25.06.
2020
26.06.
2020 - 07.09.
2020
08.09.
2020 - 15.09.
2020
16.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 26.10.
2020
2 възрастни 337лв 427лв 562лв 765лв 562лв 427лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 2-14 г.
371лв 461лв 596лв 798лв 596лв 461лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв 427лв 562лв 765лв 562лв 427лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-14 г.
371лв 461лв 596лв 798лв 596лв 461лв 371лв
2 възрастни,
2 деца 2-14 г.
405лв 495лв 630лв 832лв 630лв 495лв 405лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
337лв 427лв 562лв 765лв 562лв 427лв 337лв
3 възрастни 439лв 529лв 664лв 866лв 664лв 529лв 439лв
3 възрастни,
1 дете 2-14 г.
472лв 562лв 697лв 900лв 697лв 562лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
439лв 529лв 664лв 866лв 664лв 529лв 439лв